1

We Are Electric
af Ryan Thayer

Koh-i-noor
18. februar - 26. februar, 2012
Fernisering:
Fredag den 17. februar 17.00 - 20:00

Åben:
Lørdag & søndag, 13.00 - 17:00

Koh-i-noor præsenterer We Are Electric - en soloudstilling af Ryan Thayer (US). Udstillingen består af værker fra hans tre seneste fotografi serier, der alle er produceret ved hjælp af elektroniske hverdagsobjekter og via en række sort/hvid fotografiske mørkekammerteknikker. 

Fotografierne i We Are Electric er fremstillet uden brug af kamera og ved hjælp af forskellige mørkekammerteknikker. De er eksempelvis udarbejdet som kontaktkopier og fotogrammer i kombination med forskellige husholdningsenheder og billedkopieringsapparater med mikrobølger, scanning og kopi funktioner. Fotografierne er et resultat af fotopapiret som scannes, kopieres eller udsættes for mikrobølger, og de enkelte apparaters funktion er et fænomen der herved fastholdes gennem den fotografiske proces. 

Serien Micrograms består af fotografier, som er skabt i en mikrobølgeovn ved at lade fotopapir blive eksponeret for mikrobølger, der er en del af det elektromagnetiske spektrum, som er nærmest det synlige lys. Det eksponerede ark registrerer de lysbølger, som opstår under den kemiske reaktion mellem de metalliske overflader og mikrobølgerne, heraf skabes der en visualisering af et fænomen, som ellers ikke er synligt.

De to serier Copy og Scan består af fotografier, der er produceret på kopimaskiner og scannere, og dokumenterer lampernes bevægelse langs billede-optagelsesfladen. Mens lyset fra en kopimaskine benyttes til mekanisk at producere adskillige fysiske reproduktioner af et oprindeligt billede, oversætter en scanner et oprindeligt analog billede til virtuel digital information. Afbildningen via de sort/hvide fotografier resulterer i nonfigurative gengivelser, som peger tilbage på den materielle og mekaniske proces som almindeligvis skaber gengivelserne.

I sin helhed rekonstruerer We Are Electric den fotografiske proces gennem kemiske, mekaniske og digitale processer i forskelligartede, elektroniske hverdagsgenstande. Ligesom mørkekammer-fotografiet gradvist er blevet en mere og mere marginaliseret tilgang til skabelsen af billeder, så bliver alle disse tidssvarende og allestedsnærværende billede-gengivelsesteknolo gier også erstattet. Denne kombinationen af hverdagselektronik og det sort/hvide fotografi holder et spejl op for mediet og konstruerer et billede af fotografiet som en teknologi i sig selv.


Denne udstilling er muliggjort gennem Statens Kunstråds Residency Program (DIVA) og Statens Værksteder for Kunst. 

Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 København V, www.koh-i-noor.org, tlf. 30428727

Ryan Thayer site:
http://ryanthayer.net/
/eng

/

We Are Electric
by Ryan Thayer

Koh-i-noor
February 18 - 26, 2012
Opening Reception:
Friday, February 17, 17-20:00

Open hours:
Saturday and Sunday, 13-17:00

Koh-i-noor presents We Are Electric, a solo exhibition by Ryan Thayer (US). This exhibition includes work from three recent series of photographs produced from consumer electronics using a range of black and white darkroom techniques.

The photographs in We Are Electric are made using cameraless darkroom techniques–such as contact printing and photograms–in combination with a group of household appliances and image recording devices including microwaves, scanners and photocopiers. As a result of the paper being scanned, copied or zapped, the function of each machine becomes a phenomenon captured through the photographic process.

The series Micrograms consists of photographs created in a microwave oven by exposing photographic paper to microwaves, a section of the electromagnetic spectrum nearest to visible light. The sheet of exposed paper records the light waves that result from a chemical interaction between metallic surfaces and the microwaves, creating a visible image of something that was previously invisible. 

The two series Copy and Scan consist of photographs produced on photocopiers and scanners that document the movement of the lamp across the image recording bed. While the light of a photocopier is used to mechanically create multiple physical reproductions from a source image, the sweeping beam of a scanner translates the original analog image into virtual digital information. Recorded as black and white photographs, the resulting images are entirely non-objective but point back to the material and mechanical processes used to create them.

Taken as a whole, We Are Electric reconstructs the photographic process using the chemical, mechanical and digital processes of a variety of common household electronics. Just as darkroom photography has become an increasingly marginalized approach to image making, these once ubiquitous image recording technologies are also being displaced. The combination of consumer electronics with black and white photography holds a mirror up to the medium and constructs an image of photography as a technology itself.


This project is made possible through the Danish Arts Council's Residency Programme (DIVA) and the Danish Art Workshops.

Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 København V, www.koh-i-noor.org, tlf. 30428727

Ryan Thayer site:
http://ryanthayer.net/


billeder fra udstillingen
/pictures from the exhibition 

2

3

4

5

6

7

8

10