1
English version below

Pressemeddelelse
Koh-i-noor

Duett after Francis Alÿs
Af Ursula Nistrup

Fernisering: Fredag d. 7. oktober, 2011 kl. 17-20
Åbningstider: Fredag – Søndag, d. 8.-24. Oktober, 2011 kl. 13-16 samt efter aftale.

Ursula Nistrup udstiller sit seneste værk Duett after Francis Alÿs. Værket består af en 2-delt videoinstallation, der dokumenterer en performativ event, som fandt sted i Venedig i juni 2011.

To mænd bevæger sig gennem Venedig fra to forskellige punkter. Den ene kommer fra land, den anden ad søvejen. Hver bærer de en guitar og en lille forstærker. Mens de går, spiller de hver sin del af en forudkomponeret melodi, samtidig med at de lytter efter den andens melodi.

Værket tager udgangspunkt i en forestilling om at navigere auditivt, og i hvordan Venedigs arkitektur skaber særlige forhold for at lytte og bidrage til byens varierende akustik.

Værket er optaget af muligheden for et møde, og hvordan et møde finder sted. Samt af hvad det vil sige at fokusere på en primær handling, fx det at spille en melodi, samtidig med at man har en udadvendt opmærksomhed rettet mod mødet med en anden.

Duett after Francis Alÿs er inspireret af en performance fra 1999 af den belgiske kunstner Francis Alÿs. I denne performance bar to mænd hver sin del af en tuba, mens de bevægede sig igennem Venedigs gader for at finde hinanden og for ved deres møde at samle og spille på tubaen sammen.

I dette nye værk Duett after Francis Alÿs benytter Nistrup værket fra 1999 og den specifikke labyrintiske by Venedig som ’backdrop’ for at undersøge forbindelsen mellem den musikalske duet og dialogen mellem to personer som fænomen.

Projektet er støttet af Kunststyrelsens Billedkunstudvalg og Københavns Kommune.

Bio
Ursula Nistrup (f.1974)

Ursula bor og arbejder primært i København. Hun har studeret ved California Institute of the Arts og har en MFA fra Glasgow School of Art. Men udgangspunkt i fotografi og arkitektur undersøger Nistrup forholdet mellem rum og rumlige repræsentationer, specifikt med et fokus på lyd, musik, arkitektur og akustik.
Hendes projekter består eller refererer ofte til fundne materialer, hvor igennem mødet med overraskende og uplanlagte situationer inddrages.

Nistrup har udstillet internationalt så vel som nationalt, senest på IMO og Skulpturi i København, Riems Scene D’Europe festival, Frankrig, Waldern Affairs, Den Haag, Holland og The Center for Contemporary Art, Lagos i Nigeria. Over de sidste år har hun arbejdet som gæstekunstner på flere internationale residencies, bla. Det Danske Insitut i Rom (2011), Platform Garanti, Istanbul (2010), Cité des Art, Paris (2009).

For yderligere information: www.nistrup.com

Eller kontakt: Heidi Hove, tlf. 30428727
Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 København V, koh-i-noor@koh-i-noor.org, koh-i-noor.org

Duett after Francis Alÿs
by Ursula Nistrup/
Exhibition opening night: Friday, 7 October 2011, 5pm-8pm
Opening hours: Fridays-Sundays, 8-24 October 2011, 1pm-4pm, or by appointment.

Ursula Nistrup exhibits her latest work, Duett after Francis Alÿs. The work consists of a two-part video installation documenting a performative event that took place in Venice in June 2011. 

Two men make their way through Venice from two different starting-points. The first arrives from land, the second from the sea. Each of them bears a guitar and a small amplifier. As they walk, each of them plays his part of a pre-composed melody, whilst at the same time listening out for the other’s melody. 

The work takes its starting-point from a notion of navigating aurally, and in how the architecture of Venice creates special listening conditions and contributes to the city’s varied acoustics. The work is concerned with the possibility of a meeting, and with how a meeting takes place, as well as what it is to focus on a primary action, for example playing a melody, whilst simultaneously having one’s attention directed externally toward a meeting with someone else.

Duett after Francis Alÿs is inspired by a 1999 performance by Belgian artist Francis Alÿs. In that performance, two men each carried a part of a tuba whilst making their separate ways through the streets of Venice to find each other and, upon meeting each other, to re-assemble and play the tuba together. In her new work Duett after Francis Alÿs, Nistrup uses the 1999 work and the same labyrinthine city of Venice as a backdrop to examine the relationship between the musical duet and the dialogue between two people as a phenomenon.


The project is supported by the Danish Arts Agency’s Committee for Visual Arts and Copenhagen City Council


Artist biography: 

Ursula Nistrup (b.1974) is based in Copenhagen. She studied at California Institute of the Arts and has an MFA from Glasgow School of Art. With a starting-point in photography and architecture, Nistrup examines the relationship between spaces and spatial representations, specifically focused on sound, music, architecture and acoustics. Her projects often consist of, or refer to, found materials, through which surprising and unplanned situations arise. Nistrup has exhibited both nationally and internationally, most recently at the IMO and Skulpturi in Copenhagen, Reims Scène d’Europe Festival, France, Walden Affairs, Den Haag, Holland and The Center for Contemporary Art, Lagos, Nigeria. She has been a resident guest artist at a number of international institutions, including The Danish Institute in Rome (2011), Platform Garanti, Istanbul (2010) and Cité des Art, Paris (2009).


For further information, see www.nistrup.com


Or contact: Heidi Hove, tel. 0045 30428727
Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 Copenhagen. koh-i-noor@koh-i-noor.org,  koh-i-noor.org