1

english version below:

DEM

af Koh-i-noor

v/ alt_cph11 Encounters, den 16.-18. September 2011

Deltagende kunstnere: Tine Oksbjerg (DK), Line SkywalkerKarlström(DK/SE), Morten Jacobsen (DK), Mette Juul (DK) og
Heidi Hove (DK)

Arrangørerne af dette års alternative kunstmesse, Alt_cph11 Encounters, ønsker om at etablere en platform for møder
og at fokusere på den enkeltes aktivitet i nærmiljøet. Den alternative kunstmesse er, som de foregående år, lokaliseret
i Fabrikken for Kunst og Design i Sundholmskvarteret. Det er et kompleks område, som hovedsagelig præges af de
mennesker, som ikke har noget hjem og benytter sig af det lokale herberg eller natcafé. Med andre ord kan man sige,
at miljøet omkring fabrikken er præget af mennesker, som falder ud af systemet, og som ikke følger normerne.

Med Koh-i-noor’s deltagelse på messen under titlen ’DEM’ ønsker vi at spørge til hvilke møder der ønskes etableret?
Og hvorledes vil vores deltagelse og ikke mindst messens tilstedeværelse forgrene sig i et lokalmiljø som dette, eller er
et mere realistisk scenarie, at denne event vil lukke om sig selv? Dørene vil måske nok være åbne, men hvem vil føle sig
velkommen? Så må spørgsmålet måske snarere lyde: Hvem risikerer vi at møde?

’DEM’ er et prædikat, som kan hæftes på en gruppe af individer for at markere en afgrænsning fra os, altså en handling
der kan positionere det enkelte individ og fasttømre gruppen. Med dette prædikat kan man påpege distance og
frasige sig forståelse. Det er således grupperinger eller klasser og skellene mellem dem, som vi med denne messestand
og projekter i det offentlige rum ønsker at tegne kraftigere op og fokusere på ubalance som et immanent træk ved
samfundsorden. Vi søger med ’DEM’ at anspore til etableringen af et rum, der placerer sig på kanten af messens
koncept og indenfor rammerne af det uimødekomne, ekskluderende og asociale.

’DEM’ er kurateret af Jens Axel Beck (DK) og Heidi Hove (DK) med støtte fra Statens Kunstråd.

Line SkywalkerKarlström (DK/SE), The Collectors (Honey), 2011
I det offentlige rum ved Fabrikken for Kunst og Design har Line opstillet en bistade. Med denne handling ønsker hun at
pege på allerede eksisterende lag i lokalområdet i Sundholm og betragte området som et økosystem og produktionsplads
for honning. Bierne repræsenterer grænseløs adfærd; de bevæger sig frit og uafhængigt i to retninger – de både spreder
en bestemt kultur men indsamler også materiale.

Tine Oksbjerg (DK), Velkommen, 2011
På hegnet langs vejen ind til Sundholmskvarteret har Tine udspændt et langt foto, som er en sammenstykket gengivelse
af en villavej. Værket søger på optimistisk vis at implementere stemningen fra et lokalmiljø til et andet for dermed
at nedbryde diversiteten mellem sociale og kulturelle skel. Titlen ’Velkommen’ indikerer, at noget nyt træder ind i et
allerede afgrænset socialt rum og søges inkluderet i den nye kontekst.

Mette Juul (DK), fn (z) f (z), 2011
Gennem lyd, tekst og fotografi stiller Mette spørgsmålet ’Hvad er det normale?’ Lydsiden (varighed: 26min) er et
interview med Per Ernstsen. som er guide på Sundholm og har et stort kendskab til området. Via deres samtale
perspektiveres normalbegrebet. Udover lydsiden præsenteres et uddrag af Mette’s personlige fotografiske arkiv, som
repræsenterer både det velkendte men også det fremmedartede.

Morten Jacobsen (DK), Seed, 2011
På selve messestanden udstiller Morten i en glasvitrine et tyveri – et stjålet kunstværk, som er et solsikkefrø fra et værk
af Ai Weiwei. På banal vis beskriver Morten sit møde med og fascination for et kunstværk, som ender med et overgreb og
peger hermed på udveksling, som et ikke altid lødigt anliggende.

Heidi Hove (DK), Adgang på eget ansvar, 2011
Ved de tydeligt afmærkede indgange til Sundholmskvarteret har Heidi opsat skiltene, Adgang på eget ansvar, som
understøtter den isolerende og afgrænsede udformning, som området har haft siden dets oprindelse. Via denne skiltning
tydeliggøres den enkeltes tilstedeværelse i området på en urovækkende facon. Man er nu stillet i en situation, hvor man
må skærpe sine sanser – for hvad kan man nu risikere ved indtræden i området?

Koh-i-noor er et non-profit udstillingssted beliggende på Vesterbro. Det hører til et af de mest bestandige kunstnerdrevne initiativer i København og
har eksisteret i 7 år. Stedet er nu en veletableret del af den københavnske kunstscene og er drevet på frivillig basis af 8 kunstnere, som er uddannet
ved henholdsvis Det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. Koh-i-noor ønsker at medvirke til en større grad af diversitet på
kunstscenen og søger at skabe en platform for vækstlaget i dansk billedkunst; en platform for undersøgelser, forsøg og kunstprojekter, som ligger
udenfor den kommercielle scenes rammer.

Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, DK-1721 København V. W: koh-i-noor.org E: koh-i-noor@koh-i-noor.org

http://www.altcph.dk/
3


/english version.

DEM

by Koh-i-noor

at alt_cph11 Encounters, September 16-18, 2011

Participating artists: Tine Oksbjerg (DK), Line Skywalker Karlström (DK/SE), Morten Jacobsen (DK), Mette Juul (DK) and
Heidi Hove (DK)

The organizers of this year's alternative art fair, alt_cph11 Encounters want to establish a platform for meetings and
to focus on activity in the local community. As in previous years, the alternative art fair is located at The Factory of Art
and Design in Sundholm. It is a complex area, which is mainly characterized by homeless people and those who use the
local shelter or night-café. In other words, the environment around The Factory is dominated by people who are falling
out of the system and don’t follow the standards of normalization.

DEM (= them) is the title of Koh-i-noor’s contribution to alt_cph11 Encounters. With this title we want to question
what kind of meetings can happen? And how will our participation, and not at least the presence of the art fair, make
pathways into a local environment like this - or is a more realistic scenario that this event will just be another instance
of self-satisfied self-fulfillment? The doors might be open, but who will feel welcome? So maybe the real question is:
Who will you risk meeting?

'DEM' is a label that can be attached to a group of individuals and in this way a psychological distance has been drawn
and understanding has been refused. Through ‘DEM’ we want to highlight the imbalance of the social order and focus
on the exclusionary and anti-social, which will be on view at the stand and through interventions in the community.
With ‘DEM’ we wish to establish a space, which is placed on the borderline of the concept of the art fair and within a
framework of the unsociable.

'DEM' is curated by Jens Axel Beck (DK) and Heidi Hove (DK) with support from the Danish Arts Council.

Line Skywalker Karlström (DK/SE), The Collectors (Honey), 2011
Line has installed a beehive in the public space next to The Factory of Art and Design. With this action, she is pointing to
already existing social hierarchies in the neighborhood of Sundholm and looking at the area as an ecosystem and a space
for production of honey. The bees don’t know any borders; they move freely and independently, dispersing their own
culture but also collecting materials.

Tine Oksbjerg (DK), Welcome, 2011
On the fence along the street into the Sundholm neighborhood Tine exhibits a panoramic photograph showing a ‘pieced
together’ residential neighborhood. The project seeks optimistically to implement the atmosphere from one local
environment into another in order to break down the segregation of social and cultural layers. The title 'Welcome'
indicates that something new will arrive in the pre-defined social space, something that wants to be included in the new
context.

Mette Juul (DK), fn (z) → f (z), 2011
Through sound, text and photography Mette asks 'What is the norm?' The soundtrack (duration: 26min) is an interview
with Per Ernstsen, a guide at Sundholm who is highly knowledgeable about the area, and throughout their conversation
the concept of the normal is put into perspective. Besides the soundtrack, excerpts of Mette's personal photographic
archive are also on display. It represents a mixture of the familiar and the unfamiliar.

Morten Jacobsen (DK), Seed, 2011
At the exhibition stand, Morten is showcasing a theft - a stolen piece of art, which is a sunflower from a work by Ai
Weiwei. Through this banal gesture, Morten describes his encounter and fascination with a work of art that ends with an
infringement and hereby points to the exchange as not always being a genuine affair.

Heidi Hove (DK), Access at own risk, 2011
By the clearly marked entrances to the Sundholm neighborhood Heidi has installed the signs, Access at own risk, which
is highlighting Sundholm as an isolated and well-defined territory. You are now in a situation where you have to be
attentive to your surroundings in the area – and consider if you want to expose yourself to the possibility of something
unpleasant occurring?

Koh-i-noor is an independent project space and non-profit organization founded in 2004 by a group of artists based in Copenhagen.
Koh-i-noor aims to provide and uphold a collaborative, process-related, informal platform for open thought, information exchange, spatial experiments,
and interdisciplinary approach, while maintaining a reflection on contemporary art. Although operating within an international network, Koh-i-noor’s
activities are also informed by and related to its local context and situation.

Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, DK-1721 København V. W: koh-i-noor.org E: koh-i-noor@koh-i-noor.org

http://www.altcph.dk/


billeder fra udstillingen
/pictures from the exhibition

DEM af Koh-i-noor
10

9

8

7


Line Skywalker Karlström (DK/SE)
6

5


Tine Oksbjerg (DK)
4

3

Mette Juul (DK)
2

3


Morten Jacobsen (DK)
11

14


Heidi Hove (DK)
15

14