”The Candidate”

En solo udstilling af Christian Danielewitz

Mange af de senere års afhandlinger om begrebet oversættelse, er opstået ud fra en interesse i de historiske konsekvenser af den europæiske kolonialisme. En generel opfattelse er at kolonimagterne tvang de kolonialiserede subjekter til at oversætte deres lokale sprog, socialitet og kultur, til den dominerende kolonimagts: fordi kolonimagten kontrollerer repræsentation og tvinger de kolonialiserede til at benytte det kolonialiserende sprog, indtager den en position, hvor det bliver muligt at konstruere de kolonialiseredes identitet på ny. Det er idéen om kolonien, som en kopi eller oversættelse af den europæiske original. Resultatet blev, at eksempelvis afrikanske forfattere og skribenter, i et forsøg på at reagere imod den eksisterende orden, ikke havde andet valg, end at give udtryk for deres misfornøjelse og kritik, på et sprog som var ukendt for majoriteten af deres folk. Men studier afslører at afrikanske forfatteres attitude, resulterede i en gradvis afrikanisering af de europæiske sprog, som de skrev deres værker på. ”Kopien”, for nu at blive i kolonimagternes terminologi, genopfinder så at sige sig selv.
Fremfor en direkte overførelse af ord eller tekst, fra et sprog til et andet, efter ordbogs-modellen, er oversættelse i stigende grad begyndt at blive opfattet som en trans-sproglig praksis, der forsøger at trans-kode kulturelt materiale - en kompleks informations praksis.

Med dette som udgangspunkt danner udstillingsstedet Koh-i-noor rammen for en live performance af to simultantolkes forsøg på at oversætte en ung congolesers ambitiøse politiske vision. En sen aften i Kinshasa, DR Congo, holdt han en improviseret tale for to hvide europæere, der var på gennemrejse i landet. Ingen af de to europæere forstod fransk, hverken i den ene eller den form, men talen blev optaget på bånd og vil hermed blive genopført pr. stedfortrædere, i en anden tid og i et andet rum, for et nyt publikum.

Velkommen til fernisering onsdag d. 25. marts kl. 17-20.
Åbent mandag - fredag 15-18, lørdag og søndag 13-16 til og med 31.marts

NB. Performancen vil kun blive opført live på ferniseringsdagen. I resten af udstillingsforløbet vil den kunne opleves som video dokumentation

The project room Koh-i-noor
Dybbølsgade 60
1721 Copenhagen V

/

”The Candidate”

A solo exhibition by Christian Danielewitz

Much recent work on translation in history grows out of an interest in the effects of European colonialism. A general interpretation is that the colonial powers forced their subjects to translate their local language, sociality and culture into the terms of the dominant colonial power: because the colonial power controls representation and forces its subjects to use the colonial language, it is in a position to construct the forms of indigenous and subject identity. It is the notion of the colony, as a copy or translation of the European original. The result was that e.g. African writers, in an attempt to react to the existing order, had no choice but to express their displeasure and criticism in a language unknown to the majority of their people. But studies reveal, that the attitude of African writers gradually Africanized the European languages they use in their works. The ”copy”, to use the colonial term, reinvents itself so to speak.
Rather than a simple transfer of words or texts from one language to another, on the model of the bilingual dictionary, translation has become understood as a translingual act of transcoding cultural material - a complex act of communication.

With this as the point of departure, the project space Koh-i-noor provides the framework for a live performance of two interpreters simultaneous attempt to translate the ambitious, political vision of a young Congolese man. Late one night in Kinshasa, DR Congo, he gave an improvised speech to two white Europeans, who where travelling through the country. None of the two Europeans understood any French, in either one or the other form, but the speech was recorded and will with this, be re-performed by substitutes, in another time and in a different space, for a new audience.

Welcome to the opening wednesday 25th. March 17-20h
Open monday – friday 15-18, saturday and sunday 13-16h till 31.March

N.B. The performance will only be perfomed live on the openingday. The following days it can be viewed in the project space, as a video documentation.

The project room Koh-i-noor
Dybbølsgade 60
1721 Copenhagen V

1