1

Planners & Searchers

I diskussionen om ulandsbistand bliver begreberne planners og searchers brugt til at betegne to måder at afdække ulandenes nødhjælpsbehov. En planner kortlægger behovet på afstand – ud fra gode intentioner og økonomiske rammer. En searcher opsamler sin viden i lokalmiljøet uden en agenda, der er formuleret på forhånd. Ofte har searcheren størst succes med at møde folkets behov på grund af sit nærvær og åbenhed for uventede erfaringer.
På udstillingen Planners & Searchers har begreberne nu fundet vej ind i kunsten – som tematiske drivkræfter, der kan forme og bevæge både kunstner og kunstværk. Er alle kunstnere nysgerrige og intuitive searchers? Eller kan der findes en interessant diskussion mellem det planlagte og det afsøgende? Og endelig: kan udstillingens koncept være så elastisk, at det både giver plads til navigation og uventet adfærd?
Udfordringen er givet af Søren Assenholt til de to kunstnere John Skog (S) og Taslima Ahmed (GB), der forholder sig til dialogen mellem begreberne med noget så forskelligt som akvarieinstallation og performanceshow. Nøgleordet er kunstnerisk forhandling mellem Planners & Searchers.

Koh-I-Noor
Dybølsgade 60, København V
Fernisering fredag d. 24. april 2009 kl 17-20
Kun åben i weekenden d. 25. og 26. april fra 13-17

Mere info:
Søren Assenholt
s@assenholt.dk
+45 26289401

English:
Planners & Searchers

In the discussion about foreign aid, the terms planners and searchers are used to denote two ways of determining the needs of the developing countries. A planner assesses the need at a distance – based on good intentions and fiscal limits. A searcher assembles knowledge in the local environment without any predetermined agenda. The searcher is often more successful in meeting the people’s needs due to his presence and openness to new experiences.
At the exhibition Planners & Searchers, the two terms have found their way into the art world – as driving forces that can shape and move artist as well as artwork. Are all artists curious and intuitive searchers? Or is it possible to establish an interesting discussion between planning and searching? And finally: can the exhibition concept function so flexibly that it gives room to navigation as well as unexpected behaviour?
Søren Assenholt has given this challenge to the two artists John Skog (S) and Taslima Ahmed (GB), who relate to the dialogue between the terms with works as different as a fish tank installation and performance show. The keyword is artistic negotiation between Planners & Searchers.