INTERAKTIV TEKNOLOGI fra ÅRHUS
(og andre virtuelle steder)
Soloudstilling af Anders Visti
Koh-i-noor, fredag d. 4. december til søndag d. 13. december
Åbning fredag d. 4. december kl. 17.00
www.koh-i-noor.org

˙60 ɹɐnɹqǝɟ `soɹɐ ˙ʍou ʇɹɐ lɐʇıƃıp – uoıʇɔɐ ɹǝʇuǝ uǝƃuıllıʇspn ɐɹɟ ǝslǝlǝppǝɯǝssǝɹd ɟɐ ƃɐɹppn (⇂)

(⇂) ” ˙˙˙ ʇsunʞ ǝlɐʇıƃıp uǝp ɟɐ uǝƃuıuʞloʇɹoɟ ƃo uǝslǝʌǝldo ɹoɟ ʇǝʇʞundsƃuıuɾǝɹpɯo ɹǝ pɐɹƃ ɾøɥ ı uǝddoɹʞ ʇǝpı `suɐs ǝʇsƃıʇƃıʌ uǝp ǝɹǝƃuæl ǝʞʞı pǝɯɹǝp ɹǝ ʇǝuʎs ˙ǝddoɹʞ sǝɹoʌ pǝɯ uǝʇsunʞ ı nu ɹǝƃɐʇlǝp uǝɯ `ǝɹǝnʞsǝq ʇolq ǝɹǝƃuæl ǝʞʞı ɹǝ ıʌ ˙ǝlloɹ ʇǝʞɹæʇsɹoɟ ƃo ʎu uǝ ʇlǝplıʇ uǝddoɹʞǝʞsǝuuǝɯ ɹǝ ǝlɐıɹǝʇɐɯ ǝlɐʇıƃıp ǝploʞ sǝuɹǝʞɹæʌ spoɹʇ
˙ʇǝʞɹæʌ ɟɐ uǝslǝɹøƃƃılǝʞɹıʌ ı ɹǝɹøʇʞɐpǝɹpǝɯ ɹǝʌılq ʇǝɹʞuoʞ ʇǝƃǝɯ ıʌ pǝʌɹoʌɥ `ǝɹøɹ ƃo ǝʇsɐʇ `ǝʞʞʎɹʇ ʇɐ lıʇ sǝɹǝʇıʌuı ƃo ǝʇʞǝɹıp sǝƃɐɹppuı ıʌ ˙ɯnɹʇuǝɔ ı ʇǝʞɹæʌ ƃo ɯnʞılqnd ɯǝllǝɯ ʇǝpøɯ ɹǝ ƃuıllıʇspn ǝuuǝp ı ˙ǝslǝƃɐʇlǝp ǝʌıʇʞɐ sǝɹoʌ ɹǝʌæɹʞ ƃo ǝʌıʇʞɐɹǝʇuı ɹǝ ǝʇɟo ǝuɹǝʞɹæʌ ʇɐ `ɹǝ ʇsunʞ ǝlɐʇıƃıp uǝp pǝʌ uƃǝʇǝpuǝʞ ʇƃıʇƃıʌ ʇǝ ˙˙˙ ”

vh
Anders Visti & Koh-i-noor


billede fra udstillingen
/picture from the exhibition 4

3

2